Arctic Offshore Farming
Arctic Offshore Farming
Arctic Offshore Farming
NRS.png
 

Norway Royal Salmon har utviklet Arctic Offshore Farming. Fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen, til beste for laksen og miljøet 

 
 
 
AOF_FEED_storm2 forside.jpg

Det beste for laksen og miljøet

Laks lever mesteparten av livet i åpent hav. Det er bare i korte perioder de er inne i fjordene før de går opp i elvene for å gyte. Med Arctic Offshore Farming har vi utviklet et oppdrettsanlegg som i størst mulig grad gir laksen mulighet for å være i åpent hav. Ved å kombinere Norway Royal Salmon sin kunnskap fra oppdrettsnæringen med Aker sin lange industrielle erfaring fra maritime virksomheter, bygging av offshore installasjoner og fiskeri er målet å løse miljø- og arealutfordringen i næringen. Arctic Offshore Farming er dimensjonert for værharde områder lengre fra kysten enn tradisjonelle anlegg. I tillegg er det nedsenkbart slik at vi unngår lakselus i stor grad. Dette industriprosjektet vil bidra til bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring og bidra til FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt.

 
 
AOF_FEED_enviroment_09_-50_0005_ps.jpg

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor. NRS har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Dette konseptet vil gi økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten i tillegg til at det vil bidra til å løse en av næringens miljøutfordringer. Ved å kombinere havbrukskompetanse med offshorekompetanse skal vi bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen.

 

Tidslinje

Høsten 2015 kontaktet vi Aker for å undersøke muligheten for å utvikle offshore teknologi for havbruk i samarbeid med dem. I løpet av kort tid var samarbeidet etablert med designere og ingeniører i Aker Solutions

Partnere for å utvikle Arctic Offshore Farming

 
 
 
Acr713136009152-1501911.jpg

Målkriterier fra fiskeridirektoratet

6.7 Dokumentasjon og kunnskapsdeling, fremdriftsrapportering og målkriterier Etter laksetildelingsforskriften § 23b fjerde ledd er det en forutsetning for tildeling av utviklingstillatelse at utviklingsprosjektet dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte og at kunnskapen fra prosjektet skal deles slik at den kommer hele næringen til gode. I henhold til laksetildelingsforskriften § 23b femte ledd skal det ved tildeling av tillatelse fastsettes hvordan innehaver av tillatelsen skal rapportere fremdriften i utviklingsprosjektet til Fiskeridirektoratet.

 
AOF_FEED_storm1.jpg

Målkriterie 1 Prosjektinformasjon

1.1

Informasjonsdeling Prosjektet skal utarbeide en hensiktsmessig plattform for deling av kunnskap og erfaringer som spesifisert under aktuelle målkriterier.

Leveranse Prosjektet skal informere Fiskeridirektoratet når plattformen er i drift.

Kunnskapsdeling Prosjektet skal vedlikeholde plattformen i henhold til vilkår om kunnskapsdeling i de spesifiserte målkriteriene.

1.2

Fakta om prosjektet Prosjektet skal så snart prosjekteringen er ferdigstilt utarbeide et fakta-ark med nøkkelinformasjon om prosjektet som for eksempel hoveddimensjoner, funksjonalitet og leverandører.

Leveranse Fakta-arket skal oversendes Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Fakta-arket skal publiseres av både Fiskeridirektoratet og prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Målkriterie 2 Prosjektering

2.1

Fakta om prosjektet Prosjektet skal så snart prosjekteringen er ferdigstilt utarbeide et fakta-ark med nøkkelinformasjon om prosjektet som for eksempel hoveddimensjoner, funksjonalitet og leverandører.

Leveranse Designverifikasjonsrapport fra tredjepart oversendes til Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Ikke relevant.

2.2

Modelltest Det skal gjennomføres hydrodynamiske modelltester i basseng for å korrelere analyser, bestemme hydrodynamiske koeffisienter og eventuelt avdekke dynamiske effekter som ikke har fremkommet i analysene.

Leveranse Modelltestspesifikasjon, testrapport og korrelasjonsrapport oversendes Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Prosjektet skal lage og publisere et sammendrag av hovedelementene fra modelltestene som film, presentasjon eller lignende.

Målkriterie 3 Konstruksjon

3.1

Konstruksjon av anlegget Konstruksjon av anlegget skal følges opp av tredjepart for å sikre at anlegget bygges i henhold til gjeldende regelverk og standarder som beskrevet i designbasisen. Tredjepart skal ha relevant kompetanse.

Leveranse Dokumentasjon av samsvar skal leveres Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Ikke relevant.

3.2

Sertifikater og dokumentasjon Produsenten av anlegget skal ved ferdigstillelse utstede et verftssertifikat for anlegget samt vedlegge produktsertifiseringsbevis/produktsertifikat på alle komponenter hvor det kreves i henhold til NYTEK-forskriften kapittel 4. Tredjepart skal ved ferdigstillelse av anlegget utstede en bekreftelse på at anlegget er bygget og testet i henhold til verifiserte tegninger, gjeldende regelverk og standarder.

Leveranse Verftssertifikat og bekreftelse fra tredjepart på at anlegget er bygget i henhold til gitte spesifikasjoner oversendes Fiskeridirektoratet. Produktsertifiseringsbevis/produktsertifikater leveres i forbindelse med anleggssertifikat (Målkriterie 6).

Kunnskapsdeling Ikke relevant.

Målkriterie 4 Installasjon

4.1

Transport til lokalitet Metode og arrangement for transport fra produsent/sammenstillingssted til lokalitet og installasjon skal godkjennes av kvalifisert tredjepart (f.eks. Marine Warranty Surveyor).

Leveranse Plan for transport og installasjon skal leveres til Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Ikke relevant.

Målkriterie 5 Funksjonstesting

5.1

Funksjonstesting av merd Før merd tas i bruk med fisk skal funksjonstesting av anlegget uten fisk være gjennomført i henhold til forhåndsdefinert testplan.

Leveranse Testperioden avsluttes med en rapport som inkluderer resultater. Rapporten skal leveres til Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Rapporten skal publiseres av Fiskeridirektoratet og prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Målkriterie 6 NYTEK

6.1

Anleggssertifikat Før anlegget kan brukes til akvakultur skal det foreligge et anleggssertifikat i henhold til NYTEK-forskriften kapittel 7.

Leveranse Anleggssertifikatet skal rapporteres til Fiskeridirektoratet via AltInn på kjent måte.

Kunnskapsdeling Ikke relevant.

Målkriterie 7 Driftsplanlegging

7.1

Måleparametere Prosjektet skal senest 3 måneder før utsett av fisk i anlegget fremlegge et program for å kunne dokumentere resultater i driftsfasen. Programmet skal beskrive hvilke målinger og parametere som vil inngå og hvordan disse data vil lagres og kunne bearbeides videre.

Leveranse Fiskeridirektoratet skal kunne påvirke og godkjenne programmet for alle utsett i AOF i prosjektperioden.

Kunnskapsdeling Programmets disposisjon og innholdsfortegnelse skal publiseres av Fiskeridirektoratet og prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Målkriterie 8 Driftsplanlegging

8.1

Produksjonssyklus Prosjektet skal dokumentere alle produksjonssykluser i anlegget fra utsett til slakt i prosjektperioden. Produksjonen skal dokumenteres i henhold til avtalt måleprogram (Målkriterie 7.1)

Leveranse Prosjektet skal levere halvårlige sammendragsrapporter av produksjonen i henhold til avtalt måleprogram til Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Sammendragsrapportene skal publiseres av Fiskeridirektoratet og prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Målkriterie 9 Sluttrapport

9.1

Sluttrapport Prosjektet skal utarbeide en sluttrapport før eventuell søknad om konvertering. Rapporten skal inneholde en evaluering av prosjektet med basis i resultatene fra måleprogrammet samt interne suksesskriterier og anleggets virkemåte med tanke på kommersialisering av konseptet. Erfaringer fra drift som vil føre til endrede prosedyrer eller vesentlige designendringer/modifikasjoner før anlegget kan testes videre på en mer værhard lokalitet skal inkluderes i sluttrapporten.

Leveranse Rapporten skal oversendes til Fiskeridirektoratet.

Kunnskapsdeling Et sammendrag av rapporten skal utarbeides av prosjektet og publiseres av Fiskeridirektoratet og prosjektet på en hensiktsmessig måte.

 
 
 

Kontakt

Norway Royal Salmon ASA
Postboks 2608, Sentrum | Ferjemannsveien 10 | 7014 Trondheim | NORWAY | Phone: +47 73 92 43 00